Menu

X

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Yurtdışına Aktarımına İlişkin Aydınlatma Metni


HİZMET ALICILARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmış olup, Kanunun 10’uncu maddesi, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat gereğince hazırlanmıştır. Sizden işbu Aydınlatma Metnini sonuna kadar okumanızı rica ederiz.

 

  1. VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Unvan   : ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Adres    : Emirhan Cad. No: 109 K: 12 Atakule, Beşiktaş 34349 İstanbul

E-posta : [info@zenia.tech]

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

https://zenia.tech/ adresinde yer alan çevrimiçi müşteri iletişim formunun doldurulması ile tarafımızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda listelendiği şekildedir ve Aydınlatma Metninin devamında belirtilen kişisel veriler ifadesi işbu listeli kişisel veriler ile sınırlıdır:

 

Kimlik

Ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no, pasaport bilgileri vb.

İletişim

Adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi veriler

 

Pazarlama

Ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibi ilgili kişinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

 

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu veriler, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanır. Kişisel verileriniz, işlendikleri amaç için gerekli olan makul ve azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilir.

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak açık rızanızın alınarak veya Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasınında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine dayanarak işlenmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanunun 8’inci maddesinin 2’inci fıkrasının a bendi çerçevesinde işbu Aydınlatma Metninin 3’üncü fıkrasında yer alan işleme amaçları ile aynı ve sınırlı olacak şekilde yurt içindeki gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, grup şirketleri, tedarikçiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Zenia Tech’in Türkiye’deki ve Amerika Birleşik Devletleri, California’da mukim ServiceNow sunucularına aktarılır.

  sunucuları ve  aktarılır.

 

Siz müşterilerimize ait herhangi bir kişisel verinin bilginiz ve açık rızanız olmaksızın yurt dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşımı söz konusu değildir. Kişisel verilerinizin yurt dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşımı ancak işleme amaçlarıyla sınırlı olmak kaydıyla ve açık rızanız alınarak yapılabilir. Kişisel verilerinizin yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşılması halinde veri güvenliğine ilişkin gerekli taahhütler alınmaktadır.

 

  1. KANUNİ HAKLARINIZ

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde internet sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Şirkete iletebilirsiniz.

 

  1. DİĞER HUSUSLAR

Kişisel verinizin işlendiği her durumda veya kişisel verilerinizin işleme amacı değiştiğinde veri işleme faaliyetinden önce, talebinize bağlı olmadan ve yerine getirildiğinin ispatı Şirket’e ait olmak üzere aydınlatma yükümlülüğü sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle Şirket tarafından yerine getirilir.

İşbu Aydınlatma Metni güncel olup, [30/05/2021] tarihinde düzenlenmiştir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE YURT DIŞINA AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırlanan “Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve Şirket’in Kanun çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve kimlere ne şekilde aktaracağı hakkında bilgi sahibi oldum.

 

Bu kapsamda işlenen kimlik, iletişim ve pazarlama verilerimin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak açık rızamın alınarak veya Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” “amaçlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve yurt dışında bulunan ServiceNow sunucularına aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu işleme faaliyeti hakkında tereddüde yer verilmeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.